Extranet
EtusivuYleisesittelyPalvelutHankeetYhteistyökumppanitYrityksetYhteystiedotAjankohtaista
 
 
 
 
 
Mukana laadukkaissa hankkeissa

ELME Studio on mukana useissa eri hankkeissa mm.

Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab)

Hankeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan ELME Studio kokonaisuuden ja siihen liittyen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmän kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja näin edesauttaa alueen teollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Hankkeen investointiosuudessa hankitaan Nivalan Teollisuuskylä Oy:n omistukseen metallien 3D tulostuslaite ja hankeen kehitysosuus painottuu laitehankinnan toteuttamisen ja laiteella tehtävään soveltavaan tutkimukseen ja demonstraatioihin. Painopisteenä tutkimuksessa on laiteen mahdollistamat erikoismateriaalit sekä tekniikan soveltuvuus ja kustannustehokkuus alueen tuotteiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa pääasiallisena ja täydentävänä valmistus-menetelmänä. Hankinnan myötä alueelle tulee TKI-käyttöön teollisuusmittakaavan metallien 3D tulostuslaitteisto sekä siihen liittyvät materiaalikäsittelylaitteisto ja ohjelmistot. Materiaaleina periaatteessa kaikki hitsattavissa olevat metallit, esim. AISI 303, 316L, Maraging, Al ja Ti. Tarvittavat oheislaitteistot ovat osien kiillottamisen ja viimeistelyyn liittyvä laitteita sekä materiaalien käsittely-yksikkö.

MeTekno - Metalli- ja teknologiateollisuuden imagon kohottaminen  alueella

Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden myönteistä kuvaa ja alueen vetovoimaisuutta Keskipiste-Leaderin alueella yhteistyössä alueella toimivien tutkimus- ja koulutus-organisaatioiden sekä teollisuusyritysten kanssa.Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden -alan tietoutta ja tunnettuutta ammattiopintoihin hakeutuville nuoriso- ja aikuisopiskelijaryhmille ja sitä kautta välillisesti edistää työllisyyttä. Tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä alueen metalli- ja teknologiateollisuudenyritysten kanssa ja selvittää heidän rekrytointi- ja osaamistarpeita ja sitä kautta parantaa alueella toimivien palvelujen saatavuutta. Toiminnalla edistetään uusien toimintamallien syntymistä koulutusorganisaatioiden ja teollisuusyritysten välille edistämällä yhteistyötä ja verkottumista. Syntynyttä toimintamallia siirretään koulutusorganisaatioiden käyttöön. Hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella.

MuuPi - Muunneltavan pienpolttotulisijan kehittäminen

Hankkeessa hyödynnetään Liikuteltava Pienpoltto kehittämisympäristön ylösajon aikaista kokemusta. Pienpolttolaitteiden kehittäjiä varten suunnitellaan ja valmistetaan muunneltava tulisija sekä täydennetään kehittämisympäristön laitekantaa. Pienpolttolaitteiden kehittäjiä varten tehdään muunneltava tulisija, jossa voidaan tulisijan ja savukanavien kokoa siirtää mekaanisesti ja sitä kautta tutkia ja hakea optimaalisia vaihtoehtoja ko.kokoluokan vähäpäästöiselle tulisijamekaniikalle. Kehittämisympäristön laitekantaa täydennetään pienhankintoin mm. lämpötilaan, ilmavaihtoon ja kaasun mittaukseen soveltuvilla instrumenteilla sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa helpottavin apu- ja toimilaittein. Projektin tuloksena syntyy muunneltava pienpolton tulisija ja T&K toiminnan kehittämiseen välineitä ja kokemusta, jotka osaltaan edesauttavat alueen elinkeinoelämän kykyä vastaanottaa EcoDesign direktiivin ja standardien vaatimuksia. Kehitettyä tulisijaa voidaan käyttää hankkeen jälkeen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa, joissa on mukana ELME Studion toimijoita ja/tai pienpolttolaitteita tarvitsevia yrityksiä.

 

KeKeRa - Kevyet ja kestävät rakenteet  

Projektin tavoitteena on edistää kevyempien rakenteiden kannattavaa valmistusta. Tällä edistetään EU:n kestävän kehityksen tavoitteita energiatehokkaaseen vähäpäästöiseen ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Teknisenä tavoitteena on kehittää kevyitä ja kestäviä rakenteita ja näiden valmistusmenetelmiä siten, että nämä rakenteet olisivat kilpailukykyisiä vaihtoehtoja jo nykyisillä energian hinnoilla. Tavoitteena on myös vahvistaa ja aikaansaada uutta erikoisosaamiseen pohjautuvaa vientiin tähtäävää liiketoimintaa alueelle. Hankeen tavoitteena on myös vahvistaa Nivalan tuotantostudion kykyä palvella alueen yrityksiä nostamalla studion piirissä toimivien osapuolten osaamistasoa. Hankkeen vaikutuksena kevyiden rakenteiden valmistaminen yleistyy johtuen hankkeen aikana kehitetyistä uusista tehokkaammista ja taloudellisemmista valmistusmenetelmistä. Hankkeen tavoitteena on rohkaista etenkin lähialueilla toimivia metallintyöstöyrityksiä käyttämään hankkeen aikana kehitettyjä työmenetelmiä ja laitteita uusien kevyiden rakenneosien valmistamiseen. Hankkeen myötä pyritään lisäämään yritysten mahdollisuuksia valmistaa innovatiivisia rakenteita. Hanke lisää alihankintayritysten mahdollisuuksia luoda omia tuotteita, mikä parantaa koneiden ja henkilökunnan käyttöastetta alihankintatuotannon volyymin vaihdellessa. Hankkeen tuloksena voidaan luoda uusia tuotteita yrityksille ja mahdollisesti syntyy myös uusia yrityksiä.

KuTuA - Kustannustehokas tuotantoautomaatio

Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) –hankkeessa (jaettu tutkimus- ja investointiosioon) tutkitaan ja kehitetään korkean kustannustason alueille soveltuvaa tuotantoautomaatiota alueen teollisuusyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on myös tutkimus-, koulutus- ja kehitysyhteistyötoiminnan voimistaminen sekä alueen yritysten välisen yhteistyön kehittäminen. Hanke on kohdistettu ensisijaisesti Oulun Eteläisen alueen yrityksiin sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä JEDU:n ja Oulun yliopiston kanssa. Hankkeen päämääränä on kustannustehokkaiden tuotantoautomaatioratkaisujen perusrakenteiden esittelyn ja esimerkkirakenteiden toteuttamisen avulla vahvistaa Nivalan kehittämisyhteisön tuotantoautomaation TKI-toimintaa sekä siirtää osaaminen yrityksiin ja muille yhteistyökumppaneille. Hankkeessa selvitetään eritasoisten automaatioratkaisuiden hintatasot sekä toteutetaan laiteinvestointeja Nivalan ammattiopistolle automaatiokoulutuksen kehittämiseksi. Tavoitteena on myös tutkimustoiminnan suuntaaminen nykyistä monialaisemmaksi sekä JEDU:n ja Oulun yliopiston yhteistyön tiivistäminen automaatiotekniikassa. Projektissa tutkitaan ja kehitetään kustannustehokkaita tuotantoautomaation ratkaisuja ja rakenteita, kuten työstö- ja hitsausautomaatteja, kappaleenkäsittelylaitteita, aktiivisia kiinnittimiä sekä tuotannon seurannassa ja ohjauksessa tarvittavia ohjelmistoja. Lisäksi luodaan automaatiotekniikan koulutukseen soveltuva tuotantoautomaation testi- ja opetusympäristö.
Hankkeen tuloksena syntyvä asiantuntemus ja kehitetyt kustannustehokkaat automaatioratkaisut vaikuttavat positiivisesti alueella toimivien yritysten tuotannon tehostamiseen ja kilpailukykyyn sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan vahvistumiseen. Hankkeessa luodut esimerkkirakenteet ja sovellukset alentavat yritysten kynnystä omatoimiseen tuotannon kehittämiseen ja automatisointiin sekä auttavat yrityksiä havaitsemaan ja ratkaisemaan kehityskohteita ja kustannustehokkaasti automatisoitavia toimintoja tuotannossaan.

 

HiMaLa Startti - Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorion käynnistäminen

Hankkeen tavoitteena on parantaa Nivalan tuotantostudiossa (ELME Studio) toimivien tahojen kykyä palvella Oulun Eteläisen alueen yrityksiä ja kehittää studion infrastruktuuria ja osaamista tulevien suurhankkeiden tarpeisiin. Nivalan tuotantostudion hitsaus- ja aineenkoetuslaboratorio tukee JEDU:n koulutus- ja pätevöintipalveluja sekä räätälöidyt piensarjateräkset teräskehitysympäristön käyttöä uusien terästen ja teräsliitosten kehittämisessä. Hankkeessa tehtävät investoinnit muodostavat luonnollisen jatkumon tutkimuslaboratorion toiminnan kehittämiseen siten, että laboratorion toiminnasta saadaan paras mahdollinen hyöty alueen eri toimijoiden käyttöön. Tavoitteena on kehittää myös erikoisterästen kehittämis- ja käytettävyys-tutkimuksen infrastruktuuria liittyen CASR:n (Centre for Advanced Steel Reseach) ja FMT-ryhmän tutkimuksiin.


PÄÄTTYNEET PROJEKTIT :

LiPiKe - Liikuteltavan pienpolton kehittämisympäristö

Hankkeen tavoitteena on tarjota pienverstastilat ja siihen liittyvät palvelut pk-yritysten, etupäässä mikroyritysten, ja muiden yhteisöjen tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. Eräänä hyödyntävänä tahona on polton (mikro)yritykset, jotka käyttävät tuotekehitysympäristöä omaan tutkimus- ja tuotekehitykseensä. Pienyrityksillä, erityisesti aloittavilla mikroyrityksillä, ei välttämättä ole tiloja tutkimus- ja tuotekehitystä varten ja ne saattavat olla melko kalliita. Erityisesti pienpolton laitteiden testausympäristölle on tarvetta, koska laitteiden CE-merkintäja pienpolton päästörajoitukset ovat tulossa. Lisäksi muutokset laitteissa vaativat uudet testit CE-merkinnän saamiseksi. Tässä tuotekehitysym-päristössä voidaan testata tuotekehityksen alla olevien pienpoltto-laitteiden ominaisuuksia mm. mittaamalla niiden savukaasupäästöjä, lämpötiloja, paine-eroja, kiinteän polttoaineen kosteuspitoisuuksia ja nesteiden virtauksia putken sisällä. Yritysten tuotekehityksen lisäksi tuotekehitysympäristöä voidaan hyödyntää myös tutkimuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa mm. laboratoriotilana. Kansallisesti yhteistyöverkostoa rakennettiin KYAMK:n KymiLabsiin, FINAS:n akkreditoimaan päästömittaus- ja polttoaineanalyysipalveluihin, missä voidaan mm. tuotekehitysprosessin jälkeen tehdä tuotteille erilaisia viranomaismittauksia ja CE-merkintään tähtääviä testejä. Ajatuksena on siis tarjota: 1) tuotekehitysympäristö pk-yrityksille, erityisesti pienpolton mikroyrityksille; tämänkaltainen laitteisto tarjoaa kustan-nustehokkaan tavan tutkimus- ja kehitystoimintaan. 2) Energia-teknologiaanliittyvän tutkimus- ja kehittämisympäristön toiminnan käynnistämisen. LiPiKe-Lehdistotiedote-1032015

KoPSA - Kustannustehokas piensarja-automaatio

Projektin päätavoitteena on aikaansaada alueella positiivinen vaikutus kustannustehokkaan piensarja-automaation tekniikkaa kehittämällä ja kehitetyn teknologian siirrolla yrityksiin. Tämä avaa uusia tuotannon
tehostamistapoja alueen yrityksille ja parantaa näiden kilpailukykyä.
Hankeen tavoitteena on tutkia ja kehittää edullisen kustannustason automaatiotekniikkaa, siten että mahdollisimman usealla alueen yrityksistä olisi mahdollisuus hyödyntää piensarja-automaation mahdollisuuksia omassa tuotannossaan. Tarkoituksena on kehittää ja esitellä automaatiotekniikan mahdollisuuksia eritasoisilla ratkaisuilla, alkaen halpojen ja helposti ohjelmoitavien mikrokontrolloreiden hyödyntämisestä ja päätyen suorituskykyisiin kaupallisiin NC-ohjauksiin. Päämääränä on luoda toimivia erihintaisia
esimerkkirakenteita ja näiden kautta esitellä tekniikkaa yrityksiin ja auttaa näitä projektissa testatun tekniikan käyttöönotossa. Projektin toimintaan liittyy myös demonstraatioiden rakentaminen yritysten
tuotannossa esiintyvistä automatisoitavaksi soveltuvista prosesseista.
Tuloksena yrityksille avautuu mahdollisuus lyhyen takaisinmaksuajan automaatioratkaisuiden hyödyntämiseen, mikä lisää kilpailukykyä. Nämä tekniikan antavat myös mahdollisuuden askeleittain tapahtuvaan automaatiotason nostamiseen, joka voidaan toteuttaa huomattavasti pienemmällä riskillä kuin kertahankintana tapahtuva tuotannon automatisointi. Kustannustehokkaan automaation tekniikkoihin
perehtyminen avaa myös mahdollisuuden uuteen yritystoimintaan tai uuden toimialan olemassa olevaan yritykseen.

RPST - Räätälöidyt piensarjat terästutkimusympäristö

Projektin päätavoitteena on aikaansaada alueella merkittävä positiivinen vaikutus räätälöityjä piensarjateräksiä ja niiden valmistustekniikkaa kehittämällä. Tämä vaikutus merkitsee täysin uudenlaista tapaa tuottaa käyttäjälähtöisesti erilaisia erikoisteräksiä, mikä mahdollistaa alueen yrityksille kilpailukykyisemmät tuotteet ja avaa mahdollisuuden täysin uuteen liiketoimintaan. Projektin teknisenä tavoitteena on kehittää joustava modulaarinen lämpökäsittelylinjasto,
missä on yhdistetty induktiokuumennus, laserkuumennus, takominen, jäähdytys, levyn käsittely ja reaaliaikainen lämpötilanmittaus. Modulaarisuus mahdollistaa aihioiden kuumennuksen kauttaaltaan (induktio) sekä paikallisen lämpökäsittelyn (induktio/laser).
Erilaiset muovausteknologiat mahdollistavat mm. ahjohitsauksen, laminoinnin, valssauksen jne. Laitteisto voidaan suunnitella myös niin, että sitä voidaan käyttää materiaalien kuumalujuuden tutkimiseen.

ECIS – ELME Center International Services

Projektilla tehostettiin mikro- ja pk-yritysten kasvu, vienti- ja kansainvälistymisponnisteluja, kehittämällä ja keskittämällä keskeisimpiä palveluja: kasvu- ja hautomopalvelua, vientisihteeri-palvelua ja teknologiapalvelua. Hanke toteutettiin yhteistyössä Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja NIHAKin kanssa.  Lehdistötiedote 30.12.2013.

Projektin kotisivun osoite: www.nihak.fi

TUTO - Tulevaisuuden tuotantoteknologiat

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -hanke jatkaa Innovatiiviset tuotantoteknologiat -hankkeen jalan jäljissä tavoitteenaan edelleenvahvistaa Nivalan tuotantostudion (ELME Studio) puitteissa
toimivien osapuolten kykyä tukea Oulun Eteläisen alueen yritysten kehittymistä ja menestymistä uusilla ja innovatiivisilla tuotantotekniikkaan ja sen koulutukseen ja tutkimukseen liittyvillä ratkaisuilla. Tutkimusryhmälle kertyneen osaamisen kautta syntyviä innovaatioita jalostetaan edelleen menetelmä- ja rakennesovelluksiksi sekä keksinnöiksi ja patenteiksi. Teknologiansiirron sekä
mikro- ja pk-yritysten kanssa tehtävän tutkimusyhteistyön avulla tuetaan alueen yritysten kilpailukykyä sekä uusien yritysten syntymistä. Tutkimus-, koulutus- ja kehitysyhteistyötoimintaa kehittämällä lisätään alueen koulutusorganisaatioiden mahdollisuutta tarjota ammattitaitoista työvoimaa yritysten palveluun.
Hankkeen pääkohderyhmiä ovat tuotantostudion piirissä toimivat organisaatiot (Nivalan ammattiopisto, AikuKam, Oulun Eteläisen instituutti, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Nivalan Teollisuuskylä) sekä Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikka- ja metalliyritykset.

ROLLE - Ultralujien levymateriaalien muovauksen erikoisosaaminen info

ROLLE-projektin tarkoituksena on kasvattaa ultralujien levymateriaalien käyttöön liittyvää erikoisosaamista sekä tutkia ja kehittää konepajakäyttöön soveltuvia muovausmenetelmiä. Aikaisemmissa tutkimushankkeissa sekä alan teollisuuden ja tutkimuksen toimijoiden keskuudessa on havaittu, että tulevaisuudessa ultralujien levymateriaalien merkitys metalliteollisuudessa kasvaa. Nykyisin ultralujien levymateriaalien käytön yleistymistä hidastavat tiedon puute liittyen materiaalien käyttäytymiseen muovauksessa sekä eri materiaaleille sopivien muovausmenetelmien heikko tuntemus. Oulun Eteläisen instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä pyrkii yhteistyössä Oulun yliopiston konetekniikan osaston tuotantotekniikan laboratorion ja suomalaisten alan kärkiyritysten kanssa lisäämään ultralujien terästen asiantuntemusta sekä tutkimaan ja kehittämään uusia menetelmiä ultralujien terästen muovaukseen.

NRT - Tuotantostudioiden yhteistoimintahanke
NRT on pohjoisten tuotantostudioiden (ELME Studio, Steelpolis ja JaloteräsStudio) yhteistyöhanke yrityksiä varten. Tavoitteena on kehittää ProMetal- osaamiskeskuksesta yhdessä yritysten kanssa yrityksiä keskitetysti palveleva organisaatio, jossa hyödynnetään kaikkien ProMetal- studioiden osaamista. Hanke toteutetaan yrityksille suoritettavien käytännön töiden avulla. Hanke tukee yrityksille hankkeen puitteissa suoritettuja palveluita. Tekeminen voi olla yrityksen tuotekehitystä, tuotannon kehittämistä, koulutusta, strategiatyötä, markkinatutkimusta, muuta liiketoiminnan kehittämistä jne. Käytössäsi on kaikki ProMetalin ja sen yhteistyökumppaneiden osaaminen. 

 

INTO - Innovatiiviset tuotantoteknologiat info

Innovatiiviset tuotantoteknologiat -hankeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan tuotantostudion (ELME Studio) puitteissa toimivien osapuolten kykyä tukea Oulun Eteläisen alueen yritysten kehittymistä ja menestymistä uusilla ja innovatiivisilla tuotantotekniikkaan ja sen koulutukseen ja tutkimukseen liittyvillä ratkaisuilla.

Nivalan tuotantostudion metallilaboratorio (MetLab)

Toteutettavien tuotannon koejärjestelyiden ja testauksien myötä tehostuu tutkimustulosten siirtyminen tuotantoon. Yrityksien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien toteuttaminen nopeutuu uuden, modernin ja

kilpailukykyisen tekniikan avulla. Kehittämisprojektit yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa, yhteismarkkinoinnin toteuttaminen, metallialan statuksen nostaminen kaikkien markkinointikanavien kautta. Toteutus tapahtuu kolmessa vaiheessa v. 2004-2006 (projekti päättyi 30.6.2007).

Laser –ja Suurnopeustyöstötekniikan erikoisosaaminen (LaSuTyö)
Laser –ja Suurnopeustyöstötekniikan erikoisosaaminen –projektin tavoitteena oli laser-, suurnopeustyöstö- ja työvälinevalmistustekniikan asiantuntemuksen kasvattaminen ja siirtäminen hankkeen piirissä toimivien osapuolten ja alueen yritysten käyttöön.

Ohutlevyalan uudet menetelmät (OUM)

Projektin tavoitteena oli Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metallialan yritysten menestymisen edesauttaminen.

Toimintatapamme on aktiivinen ja käytännönläheinen.
Aktiivisuudella tarkoitamme jatkuvaa asiakkaidemme tarpeiden ja uusien menetelmien kartoittamista. Selvitys- ja tutkimustehtävämme ovat valtaosin kestoltaan lyhytaikaisia, kuukausia, ei vuosia. Käytännönläheisyyttä on keskittyminen todellisiin ELME tuotantoketjussa esiintyviin kysymyksiin ja sellaisiin teknisiin uutuuksiin, joilla on käytännössä merkitystä.

Toimimme Nivalan ELME Studion tiloissa, joka on osa ProMetal -verkosto-osaamiskeskusta. Projektin henkilöresursseina on kaksi tutkijaa ja kehitysinsinööri: Tutkijat Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutista ja kehitysinsinööri CENTRIAN kehitys- ja tutkimusyksiköstä.

Tuotanto ICT-hanke
Projektin tavoitteena oli tuotannollisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen ICT-teknologiaa hyödyntämällä ja rakentaa alueen yrityksille kilpailukykyä, jonka avulla ne kykenevät monipuolistamaan ja laajentamaan verkostoitumisen avulla asiakaskuntaansa sekä monipuolistamaan tuotteistoaan.

Yritysten logistiikkakustannuksien alentaminen oli projektin yksi tärkeä tavoite kilpailukyvyn kohottamisessa halvantyövoiman maita vastaan.


ELME-tehdashanke
Hankkeella tähdättiin elektroniikan mekaniikka-alan tehtaiden kehittämiseen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja edelleen kehittämiseksi mm. kansainvälisiä halvan työvoimakustannusten maita vastaan. Tavoitteena oli koota yhteen kehittämisprojekteja, joista muodostetaan suurempia projektiperheitä.

Särmäyshanke
Hankkeen tavoitteena oli kehittää särmättävien ohutlevyosien suunnittelua, tuotantomenetelmiä ja materiaaleja siten, että automatisoidun tuotannon valmistuskustannukset alenevat, rakenteet yksinkertaistuvat ja uudet tulevaisuuden valmistusmenetelmät mahdollistuvat. Materiaalien kierrätettävyys ja valmistusmenetelmien ympäristöystävällisyys olivat myös tärkeitä kehityskohteita.

Laserhanke
Laserteknologia tuo yrityksille perinteisiä tuotantomenetelmiä korvaavia uusia tuottavuutta kohottavia teknologiaratkaisuja, tällaisia ovat mm. leikkaus, hitsaus, merkkaus, muovaus, pinnoitus ja karkaisu.

Lasertekniikoiden käyttöönotto edellyttää onnistuakseen ensivaiheessa yrityksiltä panostusta sovelluksien esiselvityksiin, joiden pohjalta tämän hankkeen avulla siirrytään käytännön toteutuksiin.

Työkaluhanke
Hanke tähtää ensisijaisesti meistaus-, lyönti-, muotti-, veto- ja leikkaustyökalujen suunnitteluun, valmistuksen sekä huoltopalvelujen kehittämiseen. Erityisesti tavoitteena on ohutlevyosien tuotekehitysvaiheessa käytettävien prototyökalujen valmistuksen nopeuttaminen ja kustannusten alentaminen. Näin saadaan tuotteen suunnittelusta sarjavalmistukseen käytetty aika huomattavasti lyhennettyä ja tuote nopeammin markkinoille.

ELME-osaamisen siirtohanke
Perinteinen metalliala on tietyiltä osin huomattavasti jäljessä elektroniikan mekaniikka-alan tehokkuutta. Hanke tähtääkin metallialan tuottavuuden parantamiseen mm. automaatio-osaamisen siirron avulla.

 

 

 
 

ELME Studio


Nivalan Teollisuuskylä Oy
Pajatie 5
85500 NIVALA
Puh. (08) 44911